Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD

Algemene leveringsvoorwaarden Livianstyle
Versie geldig vanaf: 4 november 2014

Artikel 1 Definities

 • Livianstyle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Livianstyle is statutair gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61217417.
 • Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Livianstyle.
 • Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Website van Livianstyle: de website van Livianstyle. Onder meer te bereiken via www.livianstyle.nl.
 • Producten: de meest omvattende definitie van een goed. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, onder verstaan: confectie en accessoires.
 • Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Livianstyle georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Livianstyle en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Bedenktijd: een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Livianstyle en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van Livianstyle die strekken tot de verkoop van Producten.
 • De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Livianstyle.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Livianstyle op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Livianstyle kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Livianstyle is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 • Bij de op de website van Livianstyle aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
 • De op de website van Livianstyle aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 • Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Livianstyle op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 • Livianstyle verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 • Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

 

 • Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Livianstyle uitgevaardigd aanbod aanvaard en Livianstyle het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.
 • Een Overeenkomst komt ook tot stand indien Livianstyle aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Livianstyle.
 • Het staat Livianstyle altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Livianstyle zal Livianstyle dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

Artikel 5 Levering

 

 • Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Livianstyle de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
 • Livianstyle zal trachten op levering binnen drie (3) werkdagen te doen geschieden. Mochten Producten niet direct uit voorraad leverbaar zijn, zal Livianstyle trachten binnen twintig (20) werkdagen levering te doen geschieden.
 • Indien Livianstyle niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Retournering van Producten

 

 • Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan Livianstyle retour te zenden.
 • Livianstyle zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 • Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 • De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 • Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Livianstyle.
 • Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Consument vervaardigd worden. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder een overige uitzondering valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

 

Artikel 7 Conformiteit

 

 • De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Livianstyle te melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen na ontdekking.
 • Op door Livianstyle geleverde Producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden.
 • De geleverde Producten zijn vervaardigd uit materialen waarvan de duurzaamheid afhankelijk is van meerdere factoren. Slijtage ten gevolge van gebruik, onjuiste behandeling, krimp en verkleuring, vallen derhalve niet onder de garantie als bedoeld in dit artikel.
 • Eventuele klachten over de geleverde Producten dient de Klant aan Livianstyle te melden, waarna Livianstyle de klacht in behandeling zal nemen.
 • Indien klachten over Producten gegrond worden verklaard door Livianstyle, wordt de Klant een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden, zulks naar keuze van Livianstyle.
 • De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

Artikel 8 Betaling

 

 • Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.
 • In geval van niet tijdige betaling is Livianstyle bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 • Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Livianstyle gemeld te worden, waarna Livianstyle het bedrag zal corrigeren.
 • Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 

 • De door Livianstyle geleverde Producten blijven eigendom van Livianstyle tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Livianstyle gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Ingeval Livianstyle een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Livianstyle vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 • De inhoud van de website van Livianstyle, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Livianstyle en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Livianstyle.

 

Artikel 10 Overmacht

 

 • Livianstyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Livianstyle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Livianstyle gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

 • Indien Livianstyle aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 • Livianstyle is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • Livianstyle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Livianstyle geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Livianstyle, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 • Livianstyle is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Livianstyle aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Livianstyle toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Livianstyle partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • De Klant en Livianstyle zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde (kanton)rechter in Haarlem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Livianstyle en de Klant.